STAF PENGAJAR

Ketua                               : Drs. H. Mardiyo, M.Si

Puket  I                            :  Diyah Mintasih, M. Pd

Puket II                           :  Suharto, M. M

Puket III                          :  Khaorul Anam, M.SI

Kaprodi PAI                   :  Hudan Mudaris, M. SI

Kaprodi PGMI               :  Umi Musarofah, M. Ag

Kaprodi PBA                 :  Ulin Nuha, M. Pd. I

Kaprodi As                     :  Agus Supriyanto, M. SH.I

Kaprodi ES                     :  Ali Ridho, M. E

NO NAMA DOSEN KETERANGAN
1 Prof. Dr. Maragustam Siregar, MA  
2 Dr. Ahmad Arifi, M. Ag  
3 Dr. Drs. Phil Sahiron, M. Ag  
4 Dr. Muh Taufiq, M. Ag  
5 Muh. Nazili, M.Pd  
6 Drs. H.M. Budiyanto, M.SI  
7 Drs. H. Heri Kuswanto, M. Si  
8 Diyah Mintasih, M. Pd  
9 Eni Latifah, MSI Tugas Belajar
10 Hudan Mudaris, MSI  
11 Khoirul Anam, M. SI  
12 Umi Musarofah, M. PdI  
13 Suratiningsih, M. Pd.I  
14 Drs. Sugeng Bahagyo, M.Si  
15 Drs. H. Suparman, M.Si  
16 Drs. H. Sagimin, M. Pd. I  
17 Edi Siswantoro, M. Pd.I  
18 H. Zudi Rahmanto, M. Ag  
19 Muhajirin, M. Pd.I  
20 Ahmad Musadad, MSI.  
21 H. Sutahir, MSI  
22 Ahmad Bahiej, M. Hum  
23 Suharto, MM  
24 H. Andar Prasetyo, MA  
25 Agus Supriyanto MSI  
26 Ihyak M.H.I  
27 Ricy Fatkhurrokhman MHI  
28 Zudi Rahmanto, M. Ag  
29 Kharis Mudakir  
30 Ulin Nuha, M. Pd.I Tugas belajar
31 Mansur,M.SI Tugas Belajar
32 Musholikh Khabibul Umam, M. Pd.I  
33 Muhammad Agus Najib